гр. Пловдив, жк. Тракия, Търговски център "Сани", ет. 4
Регистратура: 032 294 936; 0878 899 417
dimed_ood@abv.bg

Политика за поверителност на личните данни

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България, с настоящото съобщение „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД ви информира за извършваните от него дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата ви и начина, по който може да ги упражните.1. Данни за администратора и за контакт с него.:

“ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД,  ЕИК 160080692 със седалището и адреса на управление:
                гр. Пловдив, жк „Тракия”, Търговски център „Сани”, Ет. 4, офис 2, е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон и Закона за лечебните заведения. 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД, е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на дейността му като лечебно заведение. 


2. Данни за контакт с лице по защита на данните.

С лице за защита на данните на „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД
може да се свържете на електронен адрес: dimed_ood@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка. 
3. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

              „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД
обработва лични данни за следните цели: 
 • Предоставяне на здравни услуги - за целите на превантивната, медицинската диагноза, осигуряването на здравни грижи и лечение, клинични изследвания и др.;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение и регистрация;
 • Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.
При упражняване на дейността си като лечебно заведение „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД обработва лични данни на своите пациенти, основно в изпълнение на свои законови задължения. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следните лични данни: Име, ЕГН, данни по лична карта, адрес, дата на раждане, данни за здравословно състояние, генетичен и биологичен материал, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др. 

Специалните лични данни /чувствителни лични данни/, които събираме се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза. 

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД
обработва лични данни на служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата. 
Когато „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно,  информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. 

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. 


4. Категории получатели на данни извън „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД


                   "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД предоставя лични данни на: 

 
 • Компетентни държавни органи в изпълнение на законови разпоредби, включително НЗОК, РЗИ, НАП, НОИ, МВР, съдилищата в Република България, Прокуратура, следствени органи и др.;
 • Регистрирани медико-диагностични лаборатории за извършване на лабораторни изследвания за целите на медицинската диагноза и лечение. В тези случаи "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.
 • Застрахователни компании за предоставяне на здравни услуги на застраховани при тях лица и здравни заведения, служби по трудова медицина, фирми и други за осъществяване на медицински прегледи и изследвания, съгласно сключени договори с МЦ“Димед“ООД.
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
Здравна информация се предоставя лично на субекта на данните. С цел защита на личните данни, не се допуска предоставяне на здравна информация по телефона. Резултати от извършени лабораторни изследвания могат да се изпращат по електронна поща, само въз основа на изрично предварително искане на изследваното лице.

                       Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
 • предоставянето й е задължение на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД по друг закон.5. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация. 

Записите от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 60 (шестдесет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност. 

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството. 

6. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

               Горните права може да упражните чрез отправено писмено искане до                                                                               „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД ” ООД на адрес: гр. Пловдив, жк „Тракия”, Търговски център „Сани”, Ет. 4, офис 2. Искането може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Искането се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението. 

Отговор на искане на упражнено право се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на регистратурата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя. 
7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД не предава лични данни в трети страни извън Европейския съюз. Когато е необходимо за целите на лечението, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД може да предава лични данни в трети страни. В тези случаи, с оглед защита на правата и интересите на пациента, от него се иска изрично предварително писмено съгласие за трансфера на данните. 

8. Сигурност на личните данни.


"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДИМЕД " ООД е въвел технически и организационни мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/6799. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет  страница: www.cpdp.bg или до
Административен съдПловдив.